സ്വൊർഗീയ കാലാവസ്ഥ my diary khaleelshamras

സ്വൊർഗത്തിലെ കാലാവസ്ഥ
മനസ്സിൽ സൃഷ്ട്ടിക്കുക .
എന്നും നില നിൽക്കുന്ന
ഒരു വസന്തകാലമായി
ആ കാലാവസ്ഥയിൽ
നിൻറെ ഓരോ ദിവസവും
മുന്നേറട്ടെ .
പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും
വിമർശനങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായാലും
അസൂയയുടെ ഭൂകമ്പമുണ്ടായാലും
അലസതയുടെ സുനാമിയുണ്ടായാലും
നീ നിന്നിൽ തീർത്ത
സ്വൊർഗീയ കാലാവസ്ഥ
ആടി ഉലയാതിരിക്കട്ടെ .
നീ മനസ്സിൽ തീർക്കുന്ന
ആ സ്വൊർഗീയ കാലാവസ്ഥയുടെ
ഭാഹ്യ പ്രതിഫലനമാവട്ടെ
നിൻറെ ജീവിതം .
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്