സ്നേഹം പൂരിപ്പിക്കുക khaleelshamras

എല്ലാവരും മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്
നീയും നിനക്ക് പെട്ടവരുമെല്ലാം .
മരണം നിങ്ങളോരോരുത്തരേയും
കീഴടക്കും വരെയുള്ള
സമയമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളു .
അതിനിടയിൽ
സ്നേഹംകൊണ്ട്
നിങ്ങൾക്കിടയിലെ ബന്തങ്ങൾ
പൂരിക്കപെടേണ്ടിരിക്കുന്നു .
ഓരോ നിമിഷവും
കൊണ്ടു വരുന്ന അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപെടുത്താതിരിക്കുക .
സ്നേഹം ആവുവോളം
നിന്റെ ആത്മാവിൽനിന്നും സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കട്ടെ .
മരണം നിന്നെ കീഴടക്കുമ്പോൾ
മതിയായാത്ര സ്നേഹം
നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
എന്ന നഷ്ടഭോധം ഉണ്ടാവരുത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്