പുത്തൻ എഡിഷൻ സമയം khaleelshamras

ജീവിതം അലസതയുടെ ട്രാക്കിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് .
പുതുതായി എന്തുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും പുതുപുത്തൻ നിമിഷങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ .
പുതു പുത്തൻ എഡിഷനുകളുമായി ടെക്ക്നോളജി
എത്തിയപ്പോൾ
നീ അവ സ്വൊന്തമാക്കാൻ ആശിച്ചു
അവയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു .
പക്ഷെ ഏറ്റവും പുതിയ എഡിഷൻ ആയി
അതും കൂടുതൽ സുന്ദരവും കരുത്തുറ്റതുമായി
നിന്റെ സ്വൊന്തമായി നിൽക്കുന്ന ത്തിന്റെയും
ഈ നിമിഷത്തെ നീ അവഗണിച്ചു തള്ളുന്നു .
സ്വോയം കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്നു .
സമയത്തോട്‌ നീതികാട്ടുക .
ഏറ്റവും പ്രിയപെട്ടൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ
അവയെ ഉപയോഗപെടുത്തുക .
നന്മക്കായി പഠിക്കാനായി
കഴ്ച്ചകൾക്കായി
സ്നേഹിക്കാനായി ഒക്കെ
സമയത്തിൻറെ ഈ പുത്തൻ എഡിഷൻ ഉപയോഗപെടുത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്