അനശ്വരലോകം Khaleelshamras

സൂര്യനേയും ചന്ദ്രനേയും നക്ഷത്രങ്ങളേയും
ഭൂമിയേയും അതിലുള്ളതിനേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന
അവയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന
ഏകനായ സൃഷ്ടാവിന്റെ പേരിൽ
മനുഷ്യരെന്ന ഈ ന്യൂനപക്ഷം
എന്തിനിങ്ങനെ സംഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു
കശപിശ കൂടുന്നു.
സൂര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന
ആ ഈശ്വരനിലേക്ക്‌  നീളുമ്പോൾ
ഈ കീടമായ മനുഷ്യൻ
അവനിൽ പങ്കുകാരെ വെക്കുന്നു .
സ്വൊയം അഹങ്കാരിയാവുന്നു .
സ്വോർഗത്തിനും നരകത്തിനുമായി
സൃഷ്ടിക്കപെട്ട മനുഷ്യൻ
ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിൽ
വിലസുകയാണ് .
മരിക്കുമെന്ന ധാരണയില്ലാതെ .
ഭൂമിയിൽ അനശ്വരനായി വാഴണമെന്ന് കൊതിച്ച
അവന്റെ മരണത്തിനപ്പുറത്തെ
അനശ്വരലോകം സ്വോർഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല .
പ്രാർത്ഥനകൾ ഏകനായ പ്രപഞ്ഞ നാധനിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല
അവന്റെ ദാന ധർമങ്ങളും ഭക്തിയും
മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിപോവുന്നു .
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഛെയയാത്തവനാവുന്നു .
മരിക്കുമെന്ന ഭോധം മനസ്സില് നിലനിർത്തുക
ആനശ്വരമായ നാളെ സ്വോർഗത്തിലാവാൻ പണിയെടുക്കുക
ഈ നശ്വര ഭൂമിയിൽ .Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras