ഇന്നിൽ ജീവിക്കുക khaleelshamras

ഏറ്റവും സുന്ദരയമായതൊന്നിനുള്ള
കാത്തിരിപ്പിലും
അലച്ചിലിലുമാണ്നീ,
അതി സുന്ദരമായൊരു ആത്മാവും മനസ്സും
നിനക്കുള്ളിലുണ്ടായിട്ടും.
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നാളായ ഇന്നിലിരുന്ന്
നല്ലൊരു നളെ കടന്നുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നീ.
നാളെഏതോ ഒരറിവ്‌ നേടിയെടുക്കാനുണ്ടെന്ന് നീ പറയുന്നു
ആ അറിവ് ഈ നിമിഷം നിനക്ക് മുന്പിലുണ്ടായിട്ടും.
നീ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും
നിനക്ക് നൽകാൻ
നിൻറെ ഈ ഇന്നും
നിന്റെ ആത്മാവും
കൂട്ടിനുണ്ടായിട്ടും.
നീയെല്ലാം ഒരു നാളേക്ക് നീട്ടിവേക്കുകയാണ്.
സ്വൊന്തം ആത്മാവിനെ
ശ്രവിക്കാതെ ഒരിക്കലും വരാത്ത
ഏതോ ഒരു അന്യൻറെ വാക്കുകൾക്കായി
കതൊർത്തിരിക്കുകയാണ് നീ.
ആശിച്ചതെല്ലാം ഈ ഇന്നിൽ ചെയ്യാൻശ്രമിക്കുക.
സ്വൊന്തം ആത്മാവിനെ ശ്രവിക്കുക.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്