വ്രത നാളുകളിലേക്ക് khaleelshamras

എല്ലാത്തിനും മീതെ
എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ഒരു ശക്തിയിൽ ,
ഒരു സർവേശ്വരനിൽ
ജീവിതത്തെ പൂർണമായി
സമർപ്പിക്കാൻ .
ഭൂമിയിൽനിന്നും
മരണത്തിൻ ചിറകിലേറി
തിരിച്ചുള്ള യാത്ര
സ്വോർഗത്തിലെക്കുള്ളതാക്കാൻ .
ശാന്തിയും സമാധാനവും
ജീവിക്കുന്ന നാളുകളിലെ
ആദർഷമാക്കാൻ .
പാവപെട്ടവന്റെ വിഷപ്പിന്റെ
കാടിന്യമാറിഞ്ഞു
അവനിലേക്ക് സഹായഹസ്തങ്ങളെത്തിക്കാൻ .
ആദി പ്രവാജകനിൽ തുടങ്ങി അന്ത്യ പ്രവാജകനിലൂടെ
പൂർത്തീകരിക്കപെട്ട
സമാധാനത്തിന്റെ ഏക ധർമത്തിൽ
ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ .
തെറ്റിധാരണകൾ തിരുത്തപെടാൻ
ഈ വ്രത നാളുകളിൽ
നീയും പ്രപന്ജനാഥനും  തമ്മിലുള്ള
അത്മബന്തം ദ്ര്ടമാക്കുക .
പ്രാർത്തനകലിലൂടെ ,
വേദപുസ്തക പരായണത്തിലൂടെ ,
സഹായ ഹസ്തങ്ങളിലൂടെ ,
കാരുണ്യവും ശാന്തിയും പരത്തി .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്