മനസ്സിൻറെ സ്ഥിരത .khaleelshamras,diary,

ശരീരത്തിനേ കാലത്തിന് ചുക്കിച്ചുളിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ .
മനസ്സിന് ഒരുപോറലേൽപ്പിക്കാനും കാലത്തിനു കഴിയില്ല .
നീ സ്വൊയം അനുവതിച്ചാലല്ലാതെ .
നിൻറെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന്റെയോ 
നീ ആശിച്ച,സൊപ്നംകണ്ട ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൻറേയോ 
സ്വൊർഗീയ പരിമളം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 
നിൻറെ മനസ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥ 
സ്ഥിരമാക്കി വെക്കുക .
ഭാഹ്യ പ്രകോപനങ്ങൾ എന്തുണ്ടായാലും 
ആ കാലാവസ്ഥ മാറിമാറയരുത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്