അർത്ഥശൂന്യമായ ജീവിതം khaleelshamras

അവൻറെ മനസ്സാവുന്ന അമ്പലത്തിലെ
സ്ഥിരപ്രതിഷ്ടയായി അവൾ .
സ്നേഹംകൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തി .
പ്രണയത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചു .
അവൻറെ രാത്രികൾ അവൾക്കുള്ളതായി
ഉറക്കം അവൾക്കായി പണയം വെച്ചു .
അവൻ കണ്ട കാഴ്ച്ചകളെല്ലാം അവളായിരുന്നു .
അവൻ കണ്ട ഏക സൃഷ്ടിയും അവളായിരുന്നു .
സ്വൊന്തം കണ്ണാടിയിൽ അവൻ സ്വൊന്തം രൂപം
നോക്കിയപ്പോഴും കണ്ടത്
അവളെയായിരുന്നു .
പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിയിൽ
അവൻ സ്വൊന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ
അവനു തന്നെ കാണാനായില്ല .
അവളേയും കണ്ടില്ല
പകരം തകർന്നുതരിപ്പിടമായ
സ്വോന്തത്തെ മാത്രം കണ്ടു
അർത്ഥശൂന്യമായ തൻറെ ജീവിതത്തേയും .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്