പ്രണയത്തിന്റെ സാഹസ യാത്ര khaleelshamras

അവളെനോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു
# പ്രണയമില്ലാത്ത മനസ്സ് ഒരു മരുഭൂമി പോലെയാണ് .
അതൊരു ശൂന്യതയാണ് .
പ്രണയമുള്ള മനസ്സ് നിത്യവസന്തം ചൊരിഞ്ഞ ഒരു പൂന്തോപ്പ്‌ പോലെയാണ് .
അവർക്ക് മുമ്പിലെ ദുർഘടം മാത്രം നിറഞ്ഞ വഴികളെ നോക്കി
അവൻ പറഞ്ഞു .
നാം തികച്ചും വിത്യസ്ഥരാണ്
സമ്പത്തുകൊണ്ട്
നാം രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലാണ് .
പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന
രണ്ടു ജാതികളിലാണ് നാം പിറന്നു വീണത്‌ ,
ഇരു ജാതികൾക്കുമിടയിൽ
ഒരു മതിലുണ്ട് .
പ്രണയിക്കാതിരിക്കാൻ തീർക്കപെട്ട വൻമതിൽ .
അങ്ങിനെ നമുക്കിടയിലെ പ്രണയം
ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ
നമുക്കായി തീർക്കപെട്ട ഒരുമയുടെ കുടിലിലേക്ക്
അതി സാഹസമായൊരു യാത്രക്കൊരുങ്ങുകയാണ് .
എന്നെന്നും ഒന്നിക്കാനായി ,
പ്രണയത്തിന്റെ സാഹസ യാത്ര .
അവർക്കിടയിൽ തീർക്കപെട്ട മതിൽകെട്ടുകലെ
അവരുടെ മനസ്സിലെ പരസ്പരസ്നേഹ്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ
കരിയിച്ചു കളഞ്ഞു .
പ്രിയപെട്ടവരെ യൊക്കെ ശത്രുക്കളാക്കി
അവർ സാഹസയാത്ര തുടർന്നു .
ഒന്നിക്കലിനെ കൊടുമുടിയിലേക്ക്
കുടിലിലേക്ക് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്