മരണത്തിനു മുമ്പേ മരിച്ചവർ khaleelshamras

എഴുത്തുകാരന്റെ തൂലിക 
കടലാസുതാളുകൾക്ക് നൽകുന്ന 
പ്രിയചുമ്പനങ്ങൽ നിലക്കുമ്പോൾ 
ആ എഴുത്തുകാരൻ മരിക്കുന്നു .
ചിത്രം വരക്കുന്നവന്റെ ബ്രഷ് 
കാൻവാസിലേക്ക് വർണങ്ങൾ  
കോരിചോരിയുന്നത് അവാസാനിപ്പികുമ്പൊൽ 
ചിത്രകാരനായ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഗായകന്റെ ചുണ്ടുകളിൽനിന്നും 
ഗാനം നിലക്കുമ്പോൾ 
ആ ഗായകനും സ്വൊന്തം മരണത്തിനുമുമ്പേ 
മരിച്ചിരിക്കുന്നു .
പഠിതാവ് പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴേ 
അവനും മരിച്ചിരിക്കുന്നു .
സ്നേഹിച്ചവരിലെ സ്നേഹം നിലക്കുകകയും 
പകരം അസൂയയും പകയും 
അവിടെ കുടിയിരിക്കുകയും 
ചെയ്തപ്പോഴേ അയാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു .
ജീവിക്കുന്ന ശവങ്ങളായി നമ്മുടെ 
ജീവിതം മാരാതിരിക്കട്ടെ ,
ദൈവം വരദാനമായി തന്ന കഴിവുകളെ 
അവസാന ശ്വാസം വരെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്