ജീവിതമാവുന്ന ക്രിക്കെറ്റ് khaleelshamras


മാനസ്സികസമ്മർദ്ധങ്ങൾ ഒരു ക്രിക്കെറ്റ്ബോൾ 
പോലെയാണ് .
മനശക്തി ക്രിക്കെറ്റ് ബാറ്റും .
ജീവിതമാവുന്ന ക്രിക്കെറ്റ് കളിയിലെ 
ബാറ്റ്സ്മാനാണ് നീ .
ജീവിതമാവുന്ന ക്രിക്കറ്റിൽ 
ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ 
മാനസ്സികസമ്മർദ്ധങ്ങളാവുന്ന 
ഫുൾടോസ് ബോളുകളെ 
ആവേശത്തോടെ നിലംതൊട്ടും തൊടാതെയും 
ബൌണ്ടറി കടത്തുക .
മാനസ്സികസമ്മർദ്ധങ്ങളാവുന്ന ബോളുകൾക്കായി 
കാത്തിരിക്കുക .
അടിച്ചുപൂശാൻ .
എന്നിട്ടവിടെ വിജയക്കൊടി പാറിക്കാൻ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്