കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച കവിത KHALEELSHAMRAS. FROM EUROPIAN DAYS

നിൻറെ സൗന്ദര്യമാവുന്ന കടലാസ്സിൽ
എൻറെ ജീവിതമാവുന്ന പേനകൊണ്ട്
ആരും കേൾക്കാത്ത
എന്നാൽ യുഗങ്ങളായി
കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച
ആ കവിതയെഴുതുന്നു ഞാൻ .
നിൻറെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടുകൾ
ആ പാട്ട് ഏറ്റുപാടുമെന്നും
അതെന്റെ ഹ്രദയത്തിന്റെ
കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുമെന്നും
ഞാൻ ആശിക്കുന്നു .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്