നാമം അനശ്വരമാക്കാൻ khaleelshamras diary

കാലത്തിന്റെ കുതിയൊഴിക്കിൽ
പ്രായം കൂടികൂടി വരുന്നതിൽ
വിളറി പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്
മനുഷ്യൻ .
ജീവിതം മരണത്തിലേക്കടുക്കുകയാണല്ലോ
എന്ന ഭീതി
അവനെ അലട്ടുന്നു .
അനശ്വരമായതെന്തെങ്കിലുമൊന്നു
ഭൂമിക്കുനൽകാൻ
അവൻ മറക്കുകയാണ് .
ജനനത്തിൽ വരദാനമായി ലഭിച്ച കഴിവുകളെ
ഉപയോഗിക്കപെടാതയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ
അവൻ യാത്ര തുടരുകയാണ് .
അവന്റെ നാമം അനശ്വരമാക്കാൻ
നൽകപെട്ട സമ്മാനങ്ങളായിരുന്നു
അവയെന്നറിയാതെ .
സ്വൊന്തം നാമം അനശ്വരമാക്കാൻ
പ്രതിഭയെ വിനിയോഗിക്കുക .
കഴിവുകളെ ഉപയോഗപെടുത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്