ഭാവനാലോകം dr khaleelshamras

നീ ആശിച്ചയിടങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്നെത്താൻ 
ഈ ഒരു ജന്മം തികയില്ല .
അപ്പോൾ നിനക്ക് ചെന്നെത്താൻ പറ്റാത്ത 
എന്നാൽ കാണാൻ ആശിച്ചയിടങ്ങളെ 
കുറിച്ച് പഠിക്കുക .
പുസ്തകങ്ങളേയും ദ്രശ്യമാദ്യമങ്ങളെയും 
പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങളേയും 
അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കുക .
നിൻറെ ഭാവനയിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ 
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ത 
അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുക .
നീ ആർജിച്ച വിവരങ്ങളെ 
ഭാവനകളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുക .
നീ നേരിട്ട് യാത്രയായത്തിലും 
കൂടുതൽ അനുഭൂതി 
ഈ ഭാവനാലോകം നിനക്കു നല്കുന്നതാണ് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്