പുതിയ കലാലയവർഷം .diary.03.06.13 dr khaleelshamras.

പുതുപുത്തൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് 
പുതിയകുടയിലൂടെ ഊർനിറങ്ങി വീണ മഴത്തുള്ളികൾ നനഞ്ഞ്‌ 
പുതിയ ബാഗിൽ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും പേനയും വഹിച്ച് 
പുതിയ കലാലയവർഷത്തിലേക്ക് 
സന്തോഷപൂർവ്വം നടന്നുനീങ്ങിയ ആ നാളുകൾ 
മറക്കാതിരിക്കുക .
അന്ന് നീ നേടിയെടുത്ത അറിവുകളാണ് 
ഇന്നത്തെ നീ .
കാലം നിന്നെ കലാലയത്തിൽനിന്നും 
പുറത്താക്കിയെങ്കിലും 
നീ ഒന്നറിയുക .
ഭൂമിയാവുന്ന കലാലയത്തിലൂടെ 
പുതുപുത്തൻ കാല്ച്ചുവടുകൾവെച്ച് 
പുതുപുത്തൻ അറിവുകളിലൂടെ 
നടന്നു നീങ്ങുന്ന നീ ,
കുട്ടിക്കാലത്തെ അതേ ഉന്മേഷത്തോടെ 
അവ സ്വായത്തമാക്കുക .
നാളെ ഒരു നാൾ മരണംവന്നു 
ഭൂമിയാവുന്ന കലാലയത്തിൽനിന്നും 
നിന്നെ പുറത്താക്കുന്നതിനു മുമ്പേ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്