നിനക്കായ്


നിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിയ 
ഓരോ മഴത്തുള്ളിയിലും 
നിന്റെ ആത്മാവിനു മരുന്നുണ്ടായിരുന്നു .
നിന്റെ ചേതനയെ തലോടി മന്ദമാരുതൻ 
വന്നത് 
നിൻറെ ആത്മാവിനെ ഉണർത്താനായിരുന്നു .
അരികിലെ പൂന്തോപ്പിൽ പൂക്കൾ 
സുഗന്തം പരത്തിയത് 
നിൻറെ മനസ്സിന് സധ്യയൊരുക്കാൻ 
വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു .
പക്ഷെ നെയൊന്നും കണ്ടില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ 
അവഗണിച്ചു .
അതൊക്കെ തനിക്കുവേണ്ടിയല്ല 
എന്നു സ്വൊയം ധരിച്ചു .
നിനക്കായി ഒരു നാളെക്കായി കാത്തിരുന്നു .
നിന്റെ ജീവിതത്തെ 
നിരാശയുടെയും പരാജയത്തിന്റെയും 
പടും കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്