പെർഫ്യൂം

ഏറ്റവും സുഗന്തം നിറഞ്ഞ പെർഫ്യൂം
ആണ് സ്നേഹം .
ഓരോ സുപ്രഭാതത്തിലും 
നിൻറെ മനസ്സിനു ആ പെർഫ്യൂം 
പൂശാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ,
അതിന്റെ സുഗന്തം 
ജീവിക്കുന്ന ഹ്രദയങ്ങളിലും 
നിൻറെ സ്വൊന്തം ഹ്രദയത്തിലും 
സദാ വസന്തം പരത്തട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്