മരണം നിനക്കുതന്ന അവസരം

ഇന്നലെയും മരണം നിന്നെ തട്ടിയെടുത്തില്ല . 
ജീവിക്കനൊരവസരംകൂടി തന്നു . 
ഭാഗ്യവാനാണ് നീ ... 
ഇന്നലെ മരണപെട്ടവർ 
ഏതോ ശൂന്യതയിലിരുന്ന് 
നിന്നെകുറിച്ചോർത്ത് 
അസൂയപെടുന്നുണ്ടാവാം . 
പക്ഷെ 
വീണ്ടും കാലത്തെ നോക്കി 
കൊഞ്ഞനം കാട്ടുകയാണ് നീ . 
ക്രിയാത്മക ജീവിതം നയിക്കേണ്ട നീ 
ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ ചുമ്മാ പാഴാക്കുകയാണ് . 
സദാ ഉണർനിരിക്കേണ്ട നീ ഉറങ്ങികിടക്കുകയാണ് . 
ഒരിക്കലും ലഭിക്കാത്തൊന്നിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് . 
ഒന്നും തികയാത്ത നീ 
എല്ലാം തികഞ്ഞവനായി അഹങ്കരിക്കുകയാണ് . 
മരണം നിനക്കൊരവസരംകൂടി  തന്നു . 
അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധവായു ശ്വൊസിക്കാൻ 
ഈ നിമിഷം നിനക്കവസരം ലഭിച്ചത് . 
എഴുതാൻ തൂലിക ചലിച്ചത് . 
ചുണ്ടുകൊണ്ട് പുന്ജിരിക്കാനയത് . 
മരണം നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നയീ അവസരം 
നീ ഉപയോഗപെടുത്തുക .
നിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മക്കായി . 
സ്നേഹിക്കാനായി 
പുഞ്ചിരിക്കാനായി 
ചെയ്തുതീർകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനായി . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്