പ്രണയമെന്ന സുനാമി

ശാന്തമായി ഒഴുകിയ സാഗരമാണ് സ്നേഹം . 
സാഗരത്തിന്റെ ശാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് 
നിയന്ത്രണംവിട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അത് പ്രണയമാവുന്നു. 
പ്രണയം ഒരു സുനാമിയാണ് 
സ്നേഹത്തിന്റെ  സുനാമി . 
ജീവിതം തന്നെ ആ കുത്തിയൊഴുക്കിൽ 
ഒലിച്ചുപോവും . 
എന്തിനെയിന്നില്ലാതെ  
ആരെയെന്നറിയാതെ 
സ്നേഹം അതിന്റെ രാക്ഷസ രൂപത്തിൽ 
  കിട്ടിയതെല്ലാം    കാർനു  തിന്നും . 
അവന്റെ ലോകം ഒരേയൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് 
ചുരുങ്ങുമ്പോൾ 
ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം 
അവനാൽ അവഗണിക്കപെട്ടവരോ 
ശത്രുക്കളോ ആവും . 
പിന്നീട് സുനാമി അടങ്ങി 
സ്നേഹം അതിന്റെ ശാന്ത രൂപത്തിലേക്ക് 
തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് 
അവൻ നശിക്കപെട്ട 
അവന്റെ ജീവിതം കാണുന്നത് . 
അവന്റെ പ്രണയം 
അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കാം 
നെടതിരുന്നിരിക്കാം . 
ബ്രാന്തീയ മുഖം മൂടി അഴിച്ചു വെച്ചാൽ 
പ്രണയം സ്വൊയം ചോദിക്കും 
ഇത്രയും നിസ്സാരമയതോന്നു നേടിയെടുക്കാനാണോ 
ഞാനീ നാശങ്ങളൊക്കെയുണ്ടാക്കിയത് . 
സഫലമാവാത്ത പ്രണയത്തിനാണേൽ 
അതും നഷ്ടം . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്