മാറ്റം

നാവുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങലെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് . 
മനസ്സിനെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾക്കായി 
മെനുക്കിയെടുക്കാനാണ് പ്രയാസം . 
മാറ്റം മനസ്സിൽനിന്നും വരണം . 
അതിനായി ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് 
സ്വൊന്തം ചിന്തകളെയാണ് .
കാരണം 
മനസ്സ് ചിന്തകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു 
ചിന്തകളിലൂടെ ശ്രവിക്കുന്നു . 
പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് 
നിന്റെ ചിന്തകളെ തിരിച്ചുവിടുക . 
പഴയതിൽനിന്നും വിമുക്തനാവാനും 
ചിന്തകളെ മാറ്റുക . 
അത് മനസ്സിനെ മാറ്റും 
മനസ്സ് പ്രവർത്തിയേയും . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്