മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരത

ബാഹ്യ സമ്മർദ്ധങ്ങളിൽ 
ശാന്തി നിറഞ്ഞ നിന്റെ ആന്തരിക കാലാവസ്ഥ 
ആടിയുലയാതിരിക്കട്ടെ . 
പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് വിമർശനങ്ങൾ വന്നാലും 
അതിലെ പാഠമാവുന്ന സത്ത് 
ഊറ്റിയെടുത്ത ശേഷം 
വലിച്ചെറിയുക 
കാലത്തിന്റെ ചവിറ്റുകൊട്ടയിലെക്ക് . 
നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടമാവാൻ 
വിമർശനങ്ങൾ നിമിത്തമാവാതിരിക്കട്ടെ . 
 അവ നിനക്ക് പുതുപുത്തൻ ഊർജ്ജം 
നൽകട്ടെ . 
എല്ലാരേയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള നിന്റെ മനസ്സും 
വിജയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള 
നിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളും 
സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിന്റെ പ്രക്ര്തവും 
ഒരു സാഹജര്യത്തിലും 
നഷ്ടമാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്