സൌഹ്ര്ദം

നിന്റെ ഹ്ര്യദയത്തിന്റെ 
മലന്ജെരുവിൽ 
നീ എനിക്കായി ഒരു വീട് പണിതു . 
ഞാൻ നിനക്കായും . 
ഓരോ നിമിഷവും 
നാമിരുവരും 
അവിടെ വസിക്കും . 
അനശ്വര സ്നേഹത്തിന്റെ 
വായു ശ്വോസിക്കും . 
കാരുണ്യത്തിന്റെ തേനരുവികളിൽനിന്നും 
വേണ്ടുവോളം കുടിക്കും . 
കാരണം നാം സുഹ്രത്തുക്കൾ ആണ് . 
ഹ്ര്യദയത്തിനപ്പുറത്തെ നെന്ജാവുന്ന വേലികെട്ട് 
പൊട്ടിച്ച് കടന്നുപോവാൻ 
കഴിയാത്തിടത്തോളം 
നമ്മെ കാലം 
ഇരു ഹ്ര്യദയങ്ങളിലും 
ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്