നീ നിന്നോട് .

ഏകാന്തതകളിൽ 
നീ നിന്നോട് സംസാരിക്കുക . 
നീ ഏറ്റവും നല്ല സംസാരിച്ചവനും 
കേൾവിക്കാരനുമാവുക . 
നീ നല്കുന്ന ആദ്യ ഉപദേശം 
നിന്നോട് തന്നെയാവട്ടെ . 
ആ ഉപദേശങ്ങൾ 
നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകളെ 
തിരുത്തട്ടെ . 
നിന്റെ ഏകാന്തതകളിൽ 
നീ നിന്നോട് പാടുന്ന പാട്ടാണ് 
കേൾക്കാനെറ്റവും ഇമ്പമുള്ള പാട്ട് . 
ഓർക്കുക 
നീയും നീയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്നാണ് 
വലിയ വാ ലിയ ചിന്തകളും നിയമങ്ങളും 
പിറന്നത്‌ . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്