കുടുംബാസൂത്രണം .

കുടുംബാസൂത്രണം .
ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നുവീഴേണ്ട 
ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ അവകാശനിഷേധതിന്റെ 
മറ്റൊരു പേരോ കുടുംബാസൂത്രണം .
ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം 
സ്വൊയം സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന  
മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥചിന്തയുടെ 
സൃഷ്ടിയോ കുടുംബാസൂത്രണം .
കുടുംബാസൂത്രണം ഒരു ബോംബ്‌ ആണ് 
പിറക്കുന്നതിനും മുൻപേ 
ഭൂമിക്കായ്‌ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന 
ഒരു മനുഷ്യകുലത്തെതന്നെ കൊല 
ചെയ്ത മനുഷ്യനിർമിത  ബോംബ്‌ ..
മറ്റൊരു ജീവിയിലും ഇല്ലാത്ത 
കുടുംബാസൂത്രണം 
ഇന്നു വിലസുന്നു 
ഒരു മനുഷ്യ കൊലയാളിയെന്ന് 
മുദ്രകുത്തപെടാതെ ,
അതും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചിലവിൽ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്