പാട്ടുകൾ

ഓരോ പാട്ടും 
കാതാവുന്ന വാതിൽ തുറന്ന് 
ചിന്തകളുടെ വഴികളിലൂടെ 
ഹ്ര്ധയമാവുന്ന മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് 
അവിടങ്ങളിലെ സ്നേഹത്തെ 
തട്ടിയുണർത്തുന്നു .
ഓർമകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു .
ഇന്നലകളിലെ പ്രണയനിമിഷങ്ങളിലെ വസന്തം 
ഇന്നുകളിലെ കര്മവീഥിയുടെ ഊർജമാക്കുന്നു .
കത്തിയെരിയുന്ന മനസ്സുകളിൽ 
പാട്ടുകൾ 
കുളിർമഴയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നു .
ഒരു വരൾച്ചയിൽനിന്നും മോചനംനേടി 
അവ വസന്തകാലം തീർത്തു ,
പാട്ടുകൾ 
ഇന്നുകളിൽ ഇഷ്ടപെട്ടൊരാൾക്ക് 
നിന്നോട് പറയാനുള്ള വാക്കുകളാണ് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്