അനർഘനിമിഷങ്ങൾ

ചില അനർഘനിമിഷങ്ങൾക്കായി 
ജീവിതം അനന്തമായി കാതിരിക്കും .
പിന്നീട് കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് 
ആ നിമിഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നണയും .
 വന്നണഞാൽ കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയാനല്ലോ 
എന്ന ധുക്കത്താൽ ആ നിമിഷത്തിന്റെ സുഖം 
ആസ്വദിക്കാൻ മറക്കും .
പിന്നെ കാലങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന 
ആ നിമിഷം നിനക്കൊന്നും നൽകാതെ 
പൊലിഞ്ഞുപോവും .
പിന്നീട് അതിന്റെ നഷ്ടഭോധത്തിൽ 
നിന്റെ നാളെകൾ കഴിച്ചുകൂട്ടും .
അങ്ങിനെ നിന്റെ ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും 
നീ നഷ്ടപെടുത്തും .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്