ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കം

ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കം 
     പല ആശുപത്രികളിലേയും വരാന്തയില്‍ 5 രൂപയുടെ കോഇന്‍ ഇട്ടാല്‍ ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കംനോക്കുന്ന സംവിധാനം നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം .ബോഡി മാസ് ഇന്‍ഡെക്സ് (body mass index ) എന്നറിയപെടുന്ന ഈ അളവിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണ് .B.M.I എന്ന ചുരുക്ക പേരില്‍ അറിയപെടുന്ന ഈ ഇന്‍ഡെക്സ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എത്രയെന്നു തിട്ടപെടുത്തുന്നു .
     യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍ ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കം കണക്കാക്കാന്‍ വലിയ ഉപകരണങ്ങളുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് സത്യം .ഏതൊരാള്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ ഒരു കാല്കുലെറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതെയുള്ളൂ .ആദ്യം നിങ്ങളുടെ തൂക്കമെടുക്കുക .കിലോഗ്രാമില്‍ .അതിനുശേഷം ഒരു മീറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉയരമെടുക്കുക .മീറ്ററിലാണ് അലവേടുക്കേണ്ടത് .ഉയരത്തിന്‍റെ സ്ക്വയര്‍ എടുക്കുക .ആ കിട്ടുന്ന അളവ് തൂക്കത്തില്‍നിന്നും ഹരിക്കുക .
         .ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കം (B .M .I )____ =     WT  ( തൂക്കം കിലോഗ്രാമില്‍ )
                                                                                 ------
                                                                                 HT X HT (ഉയരം മീറ്ററില്‍ )
       ഒരു ഉദാഹരണം 
     മിസ്റ്റര്‍ A .വയസ്സ് 28.ഉയരം 1.6 മീറ്റര്‍ .തൂക്കം 70 കിലോ .അയാളുടെ B .M .I എത്ര ?
     1.6X 1.6 സമം 2.63
     അയാളുടെ തൂക്കമായ 70 കിലോയെ 2.63 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ 26.6 
    അയാളുടെ B .M .I (ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കം )=26.66
     മിസ്റ്റര്‍ Aയുടെ B .M .I നോര്‍മലിനും മീതെയാണെന്നതിനാല്‍ അയാളെ തടിയനെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം . 
    ഒരാള്‍ക്ക് വേണ്ട B .M .I എത്ര ? .ഉയരത്തിനൊത്ത തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച്‌ മനുഷ്യരെ എങ്ങിനെ തരംതിരിക്കാം തുടങ്ങിയവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു .
    നോര്‍മലായി ഒരാളുടെ B .M .I 18.5 നും 25 നും ഇടയിലാണ് വരേണ്ടത് .(ഇന്ത്യക്കാരില്‍ 23 വരെ) 18.5 നു താഴെവരുന്നവരെ തൂക്കകുറവുള്ളവരായി കണക്കാക്കാം 23 നു മുകളില്‍ വരുന്നവരെ തടിയന്മാരായും .
     
    വിഭാഗങ്ങള്‍                                                           B .M .I
    അതി മാരകമായ തൂക്കകുറവ്                            15 ല്‍ താഴെ 
    മാരകമായ തൂക്കകുറവ്                                       15 നും 16നുമിടയില്‍ 
    തൂക്കകുറവ്                                                            16നും 18.5നുമിടയില്‍ 
    നോര്‍മല്‍                                                                   18.5നും 25നുമിടയില്‍               
                                                                                        (ഇന്ത്യക്കാരില്‍ 23)
    അമിതവണ്ണം                                                            25നും 30നുമിടയില്‍ 
                                                                                        (ഇന്ത്യ 23നും 27നുമിടയില്‍ )
   ക്ലാസ്സ്‌ 1 പൊണ്ണതടി                                                 30നും 35നുമിടയില്‍ 
                                                                                        (ഇന്ത്യ 22 നും 33നുമിടയില്‍ )
   
   ക്ലാസ്സ്‌ 2 പൊണ്ണതടി   (മാരകം )                                  35 നും 40നുമിടയില്‍ 
   
   ക്ലാസ്സ്‌ 3 പൊണ്ണതടി     (അതിമാരകം )                      40നു മീതെ 

       മിക്ക രോഗങ്ങളില്‍നിന്നും വിമുക്തമായ ഒരു ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആരോഗ്യകരമായ  ഭക്ഷണരീതിയിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും 18.5 നും 23 നുമിടയിലുള്ള B M I  നിലനിര്‍ത്തിയേ പറ്റൂ .ഇപ്പോള്‍ തന്നെപോയി തൂക്കം,ഉയരം നോക്കി നിങ്ങളുടെ   B M I കണക്കുകൂട്ടുക.കൂടുതലാണെങ്കില്‍ കുറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാരംബിക്കുക.പാകത്തിലാണെങ്കില്‍ നിലനിര്‍ത്താനും .       

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്