ഞാനെന്ന കേന്ദ്രം

ഒരോരുത്തരും സ്വോന്തമെന്ന കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു .
ചുറ്റും ഒരുപാട് ജീവനുകളുൻടെങ്കിലും 
സ്വൊന്തം ജീവനെയല്ലാതെ ആരും തൊട്ടറിയുന്നില്ല .
ഒരു ആത്മാവിനും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് 
കയറാനും പറ്റുന്നില്ല .
അതുകൊണ്ടാണ് അകലെങ്ങളിലുള്ളവർ 
ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടും 
അകലെങ്ങളിലുള്ളവരായത് .
അപ്പോൾ ഓരോവ്യക്തിക്കും 
ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ളതും 
അവൻ തന്നെയാണ് .
അവൻ തന്നെയാണ് അവൻറ്റെ രാജാവും പ്രജയും 
അവൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരനും ധീരനും .
അതുകൊണ്ട് നിൻറെ ജീവിതത്തിന്റെ 
പൂർണനിയന്ത്രണം നിന്നിലുണ്ടാവണം .
നീ നിൻറെ വഴികാട്ടിയവുക .
സ്വൊയം ശുദ്ധീകരിക്കുക .
ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക 
വിജയങ്ങൾക്കായി സതാ ശ്രമിക്കുക . 

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്