സ്വോര്‍ഗം പോലെ സുന്തരമായൊരു ദിനം

ഈ പുതിയ ദിനം 
നിനക്കായി 
നിന്‍റെ മുന്‍പില്‍ പ്രത്യക്ഷപെട്ടിരിക്കുന്നു .
നന്മയുടെ പൂന്തോപ്പും 
കാരുണ്യത്തിന്‍റെ അരുവികളും 
പ്രയത്നത്തിന്‍റെ മണിസൌധങ്ങളും 
നിന്‍റെ ഈ ഇന്നില്‍ നിനക്ക് പണിയാം .
സന്തോഷവും  സ്നേഹവും 
നിന്‍റെ ഈ ഇന്നിന്‍റെ അന്തരീക്ഷമാവട്ടെ .
സ്വോര്‍ഗം പോലെ സുന്തരമായൊരു ദിനം 
നിന്‍റെ ഈ ഇന്നില്‍ പണിയുക .
നിന്‍റെ ചിന്തകളേയും പ്രവര്‍ത്തികളേയും 
അതിനായി ഉപയൊഗപെടുത്തുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്