സ്നേഹം.my diary.khaleelshamras

സ്നേഹം അതി ശക്തമായ ഊർജ്ജമാണ്. ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഊർജ്ജം. അത് പകർന്നു നൽകാനുള്ള അവസരങ്ങളുടെ പേരാണ് ...